Vedtægter

Vedtægter for Birkerød Filmklub for Børn og Unge 

 • Foreningens navn er BIRKERØD FILMKLUB FOR BØRN OG UNGE. Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.
 • Klubbens formål er at vise kvalitetsfilm for børn og unge - fra 1. klasse - max. 10. klasse.
 • Medlemskab af filmklubben fornys år for år.
 • Klubbens regnskab følger kalenderåret.
 • Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har de til enhver tid værende medlemmer. For børn under 15 år kan stemmeretten udøves af forældrene. Derudover har medlemmerne af bestyrelsen hver en stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages såfremt det kræves. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Den ordinære generalforsamling afholdes marts/april og skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i lokale blade og ved skriftlig indkaldelse til bestyrelsen.
 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
  1.       Valg af dirigent og referent
  2.       Fremlæggelse af beretning
  3.       Fremlæggelse af regnskab
  4.       Indkomne forslag
  5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6.       Valg af revisor og suppleant
  7.       Eventuelt
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde en uge forud for generalforsamlingens afholdelse.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 50 af de stemmeberettigede ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel.
 • Klubbens bestyrelse består af indtil 11 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisor og suppleant vælges for et år ad gangen.
 • Klubben er tilsuttet Danske Børne-og Undomsfilmklubber (DaDUF) og er som sådan forpligtet til at overholde de af DaBUF fastsatte regler og de mellem DaBUF og filmbranchen indgåede aftaler.
 • Til beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om anvendelse af et evt. overskud.
 • Disse vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts, 2014